วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 41) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ม.ค. 2565
2 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2565
3 คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
13 ม.ค. 2565
4 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2565
5 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 ม.ค. 2565
6 แผนระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมาย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 ม.ค. 2565
7 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
28 ธ.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ธ.ค. 2564
9 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ธ.ค. 2564
10 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
29 พ.ย. 2564
11 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดรายชื่อผู้สูงอายุที่ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุงและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีเสียชีวิต ดาวน์โหลดเอกสาร
18
29 พ.ย. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
26 พ.ย. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลฉลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
27 ต.ค. 2564
14 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งดการใช้บริการงานทะเบียนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
46
05 ต.ค. 2564
15 ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ก.ย. 2564
16 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 ก.ย. 2564
17 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ/หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ก.ย. 2564
18 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ส.ค. 2564
19 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
18 ส.ค. 2564
20 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 ส.ค. 2564
 
     กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25