วันที่ ถึงวันที่  
 
คำค้นหา
 กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
 
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง งดการใช้บริการงานทะเบียนราษฏร ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ต.ค. 2564
2 ประกาศคระกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.ย. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 ก.ย. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ/หรือประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 ก.ย. 2564
5 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
30 ส.ค. 2564
6 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
18 ส.ค. 2564
7 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ส.ค. 2564
8 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ส.ค. 2564
9 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว กรณีภัยที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2564
10 ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ให้ลดค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคล กรณีภัยที่เกิดจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
20
06 ส.ค. 2564
11 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
27 ก.ค. 2564
12 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนนและทางเท้าภายในเขตเทศบาลตำบลฉลุง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
15 ก.ค. 2564
13 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 ก.ค. 2564
14 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มิ.ย. 2564
15 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 มิ.ย. 2564
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
132
16 มิ.ย. 2564
17 คำสั่งอำเภอเมืองสตูล ที่ 315/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลฉลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
08 มิ.ย. 2564
18 ประกาศสภาเทศบาลตำบฉลุง เรื่อง กำหนดววันเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลฉลุง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 มิ.ย. 2564
19 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 พ.ค. 2564
20 ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การถอดถอนรายชื่อผู้พิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลฉลุง และระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีย้ายที่อยู่ออกนอกพื้นที่เทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
46
25 พ.ค. 2564
 
     กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24